В тази статия ти представяме всички  дейности по проектиране и монтаж на капково-напоителна система за 72  декара ябълкови насаждения.

Насажденията се намират в землището на с. Кирилово, област Стара Загора. Собствениците ( инвеститорът) са ги напоявали до монета гравитачно, използвайки водата от р. Съзлийка, която в тече в близост до най-ниската част  на парцелите. Качвали са водата с мощна помпа до най-високата част на терена и  от там гравитачно, са  насочвали  водата към редовете. Този начин на напояване, въпреки  че носи повече от 70% загуба на вода, голяма част от която,  извън полетата с насаждения,  е вършил работа до последните няколко години, в които поради постепенното намаляване на водата в реката,  напояването е станало напълно недостатъчно и те са се  принудели да търсят други начини, много по-лесни и  многократно по-икономични, а именно капково напояване.

Изграждането на системата за капково напояване започва с предоставените от собствениците изходни данни, при наличен сондаж с дълбочина 70 м, намиращ се  на 250  метра  от терените с насаждения,  а именно:

Изходни данни на система за капково - напояване 

  • Разположение на терените -разстояния и  надморска височина
  • Място на сондажа
  • Дебит на водоизточника ( сондажа) – 7 м3/час
  • Номинални характеристики на помпата : Grundfus, SQ 5-70, H=72.48 m ( 7,2 bar)  ( номинално работно налягане)   и Q=5.01  м3/час (номинален работен дебит)
  • Дълбочина на помпата в сондажа  -25 метра
  • Желана поливна норма - 80-100  литра на дръвче за една поливка
  • Разстояние между редовете -  4 м.
  • Разстояние в реда между дръвчетата - 3 м.
  • Брой дървета в декар – 80бр

Проектиране на системата


Въз основа на тези изходни данни беше направено проектирането на системата

Изчисленита на оптималния диаметър на захранващите тръби за доставка на водата до терена показаха, че благодарения на денивелацията от  22  метра в минус, диаметър от f 63, ще бъде напълно достатъчен,  за да прекара от 5 – 6,5  м3/час ( съгласно характеристиките на помпата) до най-близката точка на терена с насаждения.

Разпределението на отделните полета беше направено отново в съответствие с номиналните характеристики на помпата, като се предвидят загубите на налягането по трасето, загубите от филтриране на водата, загубите в капковите маркучи. Предвидиха се 15  отделни полета за напояване с дебити от 5 до 6,4  м3/час, така че да се подсигури, че минималното налягане до дръвчетата в края  на всеки ред няма да  пада под 0,5  bara.

Захранващите тръби на отделните полета са f50 или f40  в зависимост направените изчисления за загуби от конкретната денивелация на терена, а за крилата с маркучите по редовете се предвидиха тръби f20, защото голяма част от редовете са с дължина повече от 100  метра и изчисленията показаха, че тръби с по-малък диаметър няма да доставят водата до края всеки ред.

Предвидиха се капко-образуватели  AGRAS- SC/ND 8 л/час, с компенсиране и  само почистване с дебит 8  литра на час, по два капко-образувателя на около 50 см от всяко дръвче. Използваните капо-образуватели позволяват  еднакво количество на доставяната вода на всяко едно дръвче, независимо от различната денивелация на трена.

Така направеното проектиране ще позволи напояването на целия терен от 72  дка, да се осъществява в рамките на около  6  дни,  при работа на помпата в рамките на 12  часа и постигане на средна норма на поливане от 80  литра на дръвче, съгласно зададените изходни данни

Доставка и  монтаж на системата

Монтирането на системата беше осъществено в рамките на 9  работни дни, като се започна от полагане на захранващите тръби на отделните полета, в прокопани канали с дълбочина 40-50  см и широчина 40 см. След полагането на тръбите и  монтиране на отклоненията за капковите маркучи  сводовземна скоба и  адаптор ( значително по-здрав и сигурен метод от този със стартер за ф20)  прокопаните канали се заравят обратно. За да се подсигури достъп до всеки  кръг на системата, захранващите кранове се поставиха в шахти за достъп в началото на всяко поливно поле.Последно беше положен и тръбния път от помпата до началото на полетата с насаждения, ф 63 250  метра.  За преодоляване на образуването на вакуум по това дълго трасе в най-високите  точки на системата с монтираха двойно-действащи клапи, 5 на брой,   които изхвърлят наличния в системата въздух и позволяват  нормалното протичане на водата по всички  тръби, без образуването на въздушни възглавници по трасето.

Монтирането на крилата на ( маркучи  ф20) на капковата система беше реализирано  на телова конструкция с метална тел ф 2,5  мм, опъната на метални коловепод-ъгъл , застопорени в началото на всеки  ред с котва. За опъването на телта се използваха подходящи испански  обтегачи, maxtensor. Опъването на телата с такива обтегачи е лесно и много бързо и позволява притягане и  допълнително  и опъване при необхдоимост с течение на времето. Беше изполван еластичен шлаух за закрепране на телта към стъблата на дръвчетата, за да се преодолее увисването и по продължение на редоветe


След изграждането на теловата конструкция, каркучите по крилата на капковата система бяха закрепени с кука тел и опънато от началото до края на всеки  ред. Връзката между  отклонеието от захранвашите тръби  и  крилото на всеки ред се реализира с муфа

Последният процес преди пускането на системата за проба беше слагането на капко-образуватели  - по два капко-образувателя от двете страни на всяко дръвче.

За да се подсигури нормалната работа на помпата, поддържане на едно и също работно налягане на системата, опазване на помпата от режим на сухо, което може да доведе до редица нежални последствия,  дори и погиване на помпата, се предвиди електроненпресостат, и разширителен  мембранен съд100  литра. Това е добра предпазна мярка, и препоръчителна за всека една система, в която се доставя вода на толкова големи разстояния.  

Проби и пускане на системата

След приключване на монтажните дейности  и  преди  подписване на двустранен протокол за приемане на извършените дейности от нас, системата беше пусната по отделно за всеки  един от реализираните  поливни кръгове. Беше проверено работното налягане, нормалната работа на всеки  капко-образувател  по всички  редове на системата и нормалната работа на помпата.

Доказателство за добре свършената работа  и за  нуждата от изграждането на системата за напояване е това, че тя работеше дори и в периодите, когато в края на месец април, 2024 валеше, но не достатъчно, за да се набави  нужната влага за нормалното развитие на плодовете, според изискванията на собствениците.


В приложеното по-долу видео, може да видите и част от релания процес на монтирането