ПОДМЯРКА 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“  ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

1. Цели на подмярката:

 • Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.
 • Насърчаване на заетостта.
 • Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

            

2. Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати са:

Земеделски стопани – физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон, които отговарят на следните критерии за допустимост към датата на подаване на проектното предложение:

 • да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. ) – когато проектното предложение е подадено не по-късно от 24 месеца, считано от датата, на която е настъпило събитието;
 • да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция – когато проектното предложение е подадено не по-късно от 24 месеца, считано от датата, на която е настъпило събитието;
 • да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8 000 евро и 16 000 евро включително;
 • да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 • да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);
 • да не са одобрени за подпомагане по настоящата процедура, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, и/или подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България – 2014 – 2020 г. от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 • да не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.) и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
 • да нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
 • да са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на проектното предложение;
 • да притежават достатъчни професионални умения и компетентности;

3. За какво може да се кандидатства?

Дейности за развитие на стопанства на млади земеделски стопани.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за развитие на стопанства на млади земеделски стопани, посочени в бизнес план, като:
 • Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
 • Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
 • Закупуване на селскостопански животни;
 • Закупуване на земя за земеделска дейност;
 • Увеличаване размера на стопанството с най-малко 4 000 евро, измерен в СПО.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

Първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;

Второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка Разплащателна агенция (РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

6. Kритериите за подбор на проектни предложения?

Приоритет

Критерии за оценка

Минимално изискване

Максимален брой точки

1

Кандидати с образование в областта на селското стопанство

1

Кандидатът има завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост

*

10

2

Проекти осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство.

2

Проектни предложения от кандидати със земеделски стопанства с по – висок производствен обем

СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване, се умножава по коефициент 0,00125
Пример: = СПО*0,00125

20

3

Проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни сектори

3.1

Проектни предложения с дейности, насочени в сектор „Животновъдство“ и сектор „Плодове и зеленчуци“, при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглеждани животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“.

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, се умножава по коефициент 0,000625.
Пример: = СПО*0,000625

10

3.2

Проектни предложения, при които увеличението на икономическия размер на стопанството за целите на проекта, измерен в СПО към периода за проверка изпълнението на бизнес плана, се формират от планираните за отглеждане животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“.

В случай, че планираното увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта включва  отглеждане на животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, 1 евро СПО, формиран от посочените в бизнес плана животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, се умножава по коефициент 0,00125.
Пример: = СПО*0,00125

5

4

Проекти свързани с производството на биологично сертифицирани селскостопански продукти

4.1

Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,0004375.
Пример: = СПО*0,0004375.

7

4.2

Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства планират да се сертифицират за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91

Планираното от кандидата увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта  и посочено в бизнес плана е само с култури и/или животни, които ще бъдат сертифицирани за биологично производство

3

5

Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване

5

Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи и подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации

В бизнес плана са включени инвестиции в дълготрайни материални, които попадат в обхвата на иновативни за стопанството технологии.

15

6

Проекти, чрез които се създава устойчива заетост

6

Проектни предложения, които водят до създаване на нови работни места и заетост в рамките на земеделското стопанство

С проектното предложение е предвидено създаването на най-малко 1 работно място в земеделското стопанство

2


Максимален брой точки

 72

ВАЖНО! Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 20 точки по критериите за подбор.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 15 500 000 евро

Краен срок за кандидатстване: 06.01.2023 г. 17:30 ч.

Агро Кари ще ви помогне за с консулатции и безплатна подготовка на документите