Категории
Количка

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА ПРОДУКТИ
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.shop.agrodrip-zahara.com
 
1. ПРЕДМЕТ
1.    Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.shop.agrodrip-zahara.com, които уреждат правилата за използването, включително сключването на за покупко-продажба с този електронен магазин.
2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
2.1.    „Агро Кари“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, Стара Загора, ул. Проф. Никола Кожухаров №19, собственик на уебсайта https://shop.agrodrip-zahara.com/( www.shop.agrodrip-zahara.com )

2.3.    Данни за контакт: нас на посочения по-горе адрес, на телефон 0879542564 или на и-мейл адрес zahara.kapk@gmail.com
3.ДЕФИНИЦИИ
3.1.    Продавач – „Агро Кари“ ООД - https://shop.agrodrip-zahara.com/( www.shop.agrodrip-zahara.com )

3.2.    https://shop.agrodrip-zahara.com/( www.shop.agrodrip-zahara.com )– платформата на електронния магазин на   Агро Кари ООД,   предоставяна на потребителите да извършват покупко-продажби при определени условия, уговаряни между тях и e :  https://shop.agrodrip-zahara.com
3.3.    Сайт – домейна agrodrip-zahara.com и неговите поддомейни, в това число поддмейнът www.shop.agrodrip-zahara.com.
3.4.    Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на www. shop.agrodrip-zahara.com по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
3.5.    Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)
3.6.    Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиента заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
3.7.    Стоки – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
3.8.    Кампания  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.9.    Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите Общи условия..
3.10.    Съдържание
•    цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
•    съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
•    всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
•    информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
•    информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорския договори;
•    данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.
3.11.    Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или  SMS,MSS, съобщение по FB Messenger  без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.
3.12.    Транзакция – действието от страна на www.shop.agrodrip-zahara.com възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или не осъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.
3.13.    Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
3.14.   Отзив  – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, редактирана оценка основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментарии и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
3.15.  Рейтинг – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.
3.16.   Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Отзив  или на друг коментар.
3.17. Въпрос – Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница.
3.18.  Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в сайта, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение предоставено от някой Потребител/Клиент/Купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките на един диалог.
4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.    Общите условия на www.shop.agrodrip-zahara.com са задължителни за всички потребители на САЙТА.
4.2.    Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте:

 (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и

 (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

 (в) прочели сте и сте запознати с Политиката за защита на линчите данни -  Декларация за поверителност
4.3.    Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.shop.agrodrip-zahara.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
4.4.    www.shop.agrodrip-zahara.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
4.5.    Във всеки един случай на промяна на общите условия www.shop.agrodrip-zahara.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
4.6.    Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
4.7.    www.shop.agrodrip-zahara.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.shop.agrodrip-zahara.com уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
4.8.    Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от www.shop.agrodrip-zahara.com по всяко време и могат да съдържат грешки.
4.9.    Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от www.shop.agrodrip-zahara.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10.    Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
4.11.    Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. www.shop.agrodrip-zahara.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
 
5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1.    Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Клиентът  се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока от Продавача срещу заплащане.
5.2.    Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3.    В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
5.4.    Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му,  уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
5.5.    Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.
6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1.    Достъпът до сайта www.shop.agrodrip-zahara.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2.  www.shop.agrodrip-zahara.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа,  на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на www.shop.agrodrip-zahara.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към www.shop.agrodrip-zahara.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. www.shop.agrodrip-zahara.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3.    Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с www.shop.agrodrip-zahara.com на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
6.5.    В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, www.shop.agrodrip-zahara.com си запазва правото временно да ограничи достъпа до сайта.
6.6.    www.shop.agrodrip-zahara.com може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
6.7.      Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.8.    В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Сайта включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже www.shop.agrodrip-zahara.com.
6.9.    В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.
6.10.    Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.
7.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1.    Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.
 
8.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1.    Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на www.shop.agrodrip-zahara.com
8.2.    www.shop.agrodrip-zahara.com има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
8.3.    Нищо в сключения между www.shop.agrodrip-zahara.com и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на www.shop.agrodrip-zahara.com последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на www.shop.agrodrip-zahara.com върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на  .    https://shop.agrodrip-zahara.com.
8.4.    Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
8.5.    Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
8.6.    Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на www.shop.agrodrip-zahara.com за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между www.shop.agrodrip-zahara.com и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на .    https://shop.agrodrip-zahara.com, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.7.    Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на www.shop.agrodrip-zahara.com няма да се счита за съгласие от страна на www.shop.agrodrip-zahara.com да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от .    https://shop.agrodrip-zahara.com.
8.8.    Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от www.shop.agrodrip-zahara.com
9.ПОРЪЧКА
9.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
9.2.    Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
9.3.    Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
9.4.    С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
9.6.    Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече, каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
•  осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
•  предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
9.7.    В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
•    Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
•    Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
9.8.    Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
9.9. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от www.shop.agrodrip-zahara.comи и , при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана и запазена, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани. Продуктът с разпечатана опаковка се възстановява само ако състоянието му е без повреди наранявания
9.10.    В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.
9.11. Условията и процедурата по връщане или замяна е публикувана в сайта ни (в заглавната страница, както и във всяка продуктова страница). 10.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
10.1.    Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
•    при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
•    при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
•    при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
•    при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
11.ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1.    Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, те могат да бъдат използвани съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, запознат е и  Декларацията  повверителност на Агро Кари ЕООД 

 11.2.    Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.
11.3.    Клиентът се съгласява да предостави на www.shop.agrodrip-zahara.com  неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта.  www.shop.agrodrip-zahara.com няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от  действащото законодателство.
11.4.    С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват www.shop.agrodrip-zahara.com или трети лица, които са партньори на www.shop.agrodrip-zahara.com  и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които www.shop.agrodrip-zahara.com може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.
11.5. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. www.shop.agrodrip-zahara.com им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.
 
12.РЕКЛАМА
12.1.    Бюлетините на www.shop.agrodrip-zahara.com, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции на www.shop.agrodrip-zahara.com.
12.2.    В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с www.shop.agrodrip-zahara.com
12.3.    Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона, публикуван в сайта.
12.4.    Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
 
13.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
13.1.    Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта на www.shop.agrodrip-zahara.com са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство, без транспортни разходи и застраховки
13.2.    Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.
13.3.    Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
13.4.    Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
13.5.   www.shop.agrodrip-zahara.com издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и за която клиентът изрично е пожелал издаване на фактура. Клиентът е съгласен да получаването на  фактурата да  става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса, публикуван в сайта ни.
13.6.    С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.


13.7.    С цел правилно фактуриране и предвид сключения Договор за Банково Изплащане на Парични Преводи между www.shop.agrodrip-zahara.com  и Лицензирана Куриерска Фирма Еконт, Касов Бон може фа не се издава. За направеното от клиента плащане, куриерската фирма Еконт издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освоб